شیطان شناسی

راحهای نفوز شیطان به قلب وروح انسان

شیطان
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ مهر۱۳۹۰ساعت ۲۰:۴ بعد از ظهر  توسط kh.a  | 

نویسنده وبلاگ:عبدالله خیده

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۲:۲۶ بعد از ظهر  توسط kh.a  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۷ساعت ۲۲:۲۹ بعد از ظهر  توسط kh.a  | 

 

پیامبر(ص)داستانی رااز گزشته برای درک نیت اصلی شیطان نقل می کنند.

در میان بنی اسرائیل ،راهبی وجود داشت،شیطان دختری را بیمار ساخت وبه خانواده اش القاع کرد که درمان بیماری این دختر،نزد راهب است دختر را به نزد راحب بردند واو از قبول ان خود داری کرد.ولی وقتی که بسیار اسرار کردند،مجبور شد ان را بپذیرد.هنگامی که او را به قصد معالجه پیش راهب گذاشتند،شیطان به نزد راهب امد و نزدیکی با ان دختر را در نظرش نیکو ساخت و انقدر در این خصوص راهب را تشویق کرد،تا مرتکب ان عمل ناروا شد،در نتیجه دختر حامله گردید وپس از ان شیطان از وسوسه هایش دست بر نداشت وگفت:الان شما رسوا میشوی ،زیرا خانواده اش به نزد تو خواهند امد،پس او را بکش واگر پرسیدند ،بگو مرده است.راهب دختر راکشت واو را دفن کرد، انگاه شیطان به نزد خانواده دختر امد وبه انها وسوسه کرد که راهب دختر را باردار کرده، سپس او را کشته ودفن نموده است.خانواده دختر نزد راهب امدند واز دخترشان پرسیدند.راهب گفت: او مرده است.انها او را دستگیر کردند.در این حال،شیطان به نزد راهب امد وگفت:من ان دختر را مریض کردم وخودم به انان گفتم که درمان بیماری ان پیش تو است ،حالا از من اطاعت کن،تا نجات یابی وشما را از دست انان برهانم.راهب گفت:چطور؟شیطان گفت:دو سجده برایم بجای اور.راهب دو سجده رادر برابر شیطان بجا اورد،انگاه شیطان گفت:من از شما بیزارم.قران کریم میفرماید:

کمثل الشیطان اذ قال للا نسان اکفرفلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین))

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۸۷ساعت ۱:۹ قبل از ظهر  توسط kh.a  | 

راههای ورود شیطان به قلب انسان

راههای ورود شیطان به قلب انسان بسیار زیادند که مهمترین انها را به اختصار بیان می کنیم

 

خشم وعصبانیت

خشم وغضب نور تفکر وتعقل را خاموش میکند ودروازه قلب را به روی تهاجمات شیطان میگشاید

بنابراین عقل ادمی،بزرگترین ومحکمترین پناهگاه انسان در برابر وسوسه های شیطان است.که پیامبر

(ص) فرمودنند خداوند دوست دارد چشمی بینا رابه هنگام ورود شبهات وعقلی خردمند به هنگام پیش آمدن مشکلات.بعضی از اولیاء خدا ذکر میکنند که به شیطان گفته اند:چطور بر ادمی پیروز وچیره میشوی؟

شیطان گفته است به هنگام خشم وغضب وسیطره هوا وهوس،او را به دام می اندازماین است که رسول

خدا(ص) آدمی رااز عصبانیت بر حذرداشته است.

عصبانیت تخم جور ستم وزدن وکشتن وخیانت وخودکشیکافری وهر گونه شقاوت استشخص عصبانی

داد و فریاد میکند، چاقو میزند، می دردوناسزا میگویدو مادر انواع فصادها است پس جلو خشم را گرفتن

بهترین دوای دردها وبزرگترین راه چاره برای رهایی از مخاطرات ومفاصد است

شهوت

وسیعترین مدخل ومنفذ شیطان به نفس انسان، شهوت است.منظور از شهوت، تمامی شهوتهای بدن

اعم از شهوت شکم برای غذا،شهوت جنسی وشهوت نفس برای مال وثروت می باشد.

پیامبر(ص)در رابطه با شهوت شکم می فرماید:بدترین ظرفی که بنی آدم پر کرده است،شکمش

است ودر رابطه با شهوت جنسی فرموده است:هرکس برای من ضمانت بین دو فک ودو پای خودرا

ضامن بهشت او خواهم شد بنماید،

 

توضیح:(واقعاً ضمانتی است سخت ومشکل،زیرا مورد ضمانت،دو عضوبسیار حساس و فعال در بدن

است:یکی زبان کهترجمان قلب وعواطف ونیات ومقاصد است وسرچشمه بسیاری از گناهان گفتاری و

الفاظ زشت وزننده می باشد و دیگری آلت تناسلی است که از طریق عملکرد نامشروع ان،بازار فاحشه

گری گرم شده وامراض ومفاسد بی شماری از ان انتشار می یابد.بدبختی در ان است که درعین خطرناکی اعمال آن دو عضو،کارانها در کمال سهولت واسانی انجام میگیرد. هرکس شهامت ان را داشته باشد که در

در چنگال این دو اژدهای گزنده،شکست نخورد،حتماً در برابر مارهای کوچک سلیر اعضای خود مصون مانده و چنین مرد پاکی حتماً شایسته بهشت است)

موارد بعدی

عجله و شتابزدگی)،(حسد)،( بخل)،( تکبر)،( سوء ظن نسبت به مسلمانان))

که دیگر راههای ورود شیطان به روح وقلب است

+ نوشته شده در  جمعه ۱۰ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۴:۲۴ بعد از ظهر  توسط kh.a  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ آبان۱۳۸۷ساعت ۲۳:۱۶ بعد از ظهر  توسط kh.a  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۱:۴۸ قبل از ظهر  توسط kh.a  | 

آیاشیطان در خارج از روح وجسم وجود دارد 

بنا برآیات قران شیاطین انس وجن وجود دارند* شیاطین انس انسانهایی هستند که شیطان

درون انها بر ایشان تسلط دارد واز هیچ گناهی پروا ندارند و دیگران را به گناه

دعوت می کنند حتی با قدرت وتوانایی که دارند انسانهای دیگر را به گناه می کشند*

انسان اگر دنباله رو شیطان شودکارهایی انجام می دهد که هیچ شیطانی قادر به چنین کاری نیست*

بنا بر میزان ایمان و پایبند بودن انسان به دوری از معصیت خدا واجتناب از گناه

شیطانی که اورا وسوسه می کند فرق دارد*برای ما انسانهای عادی نفس اماره و

لذتهای دنیا وشیاطین انس بسنده می کند که از راه خوارج شده وبه بیراهه بریم

وابلیس برای گمراه کردن کسانی است که دنیا، مال ،زن، وهر انچه در دنیا است

را برای اخرت صرف واستفاده می کنند* چنین افراد ی در دنیای امروزبه نظر من

وجودندارند

در زمان پیامبر(ص)که ایمان واقعی وجود داشت ابلیس باقیافه زمینی خود برای

گمراه کردن یاران پیامبر(ص) ظاهر میشد ولی با مدد خدا راهی به جاهی نمی برد

پیامبر(ص)از ابلیس پرسیدند:ای ابلیس تو بنی ادم را چگونه یافتی،ابلیس در جواب

گفت:انسانها نزد من سه گروهند * گروه اول غلام وبنده من هستند وهر چه به انها

بگویم بدون مقاومت برایم انجام میدهند ومن دعوت میکنم ایشان اجابت می کنند

گروه دوم گرویی هستند که من با تلاش زیاد انها را گمراه می کنم وایشان رادچار

گناه میسازم ولی ایشان توبه کرده ودباره راه گناه نکردن در پیش میگیرندواینها

کسانی هستند که بیشترین سختی را به من وارد می کنند چون نمی توانم از گمراه

شدنشان نا امید شوم ونه انها را مطیع خود سازم

وگروه سوم دوستان ومقربان درگاه خدا که به سختی گمراه می شوندولی تا دنیا

باقی است من از پای نمی نشینم وهمه فرزندان ادم را گمراه می کنم بجز مقربان

در گاه خدا

منتظران شیطان فصاد کنندگان روی زمین هستندوشیطانِِِِِ ایشان دجال است

که پیامبر(ص)از امدن دجال وفصادش بر روی زمین خبر داده است ومردم را

از پیروی از او برهزر داشته است

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ آبان۱۳۸۷ساعت ۱۱:۴۳ قبل از ظهر  توسط kh.a  | 

اولین قدم برای درک مطالب نوشته شده در این وبلاگ و شناخت شیطان

برادر وخواهر عزیز اگرمی خواهی شیطان و واقعیت انکار ناپذیر ان را، خود دریابی وبفهمی که واقعآ شیطان چیست وقادر به چه کارهایی

می باشد.می توانی با بکار گیری این روشی که به شما پیشنهاد میکنم شیطان وکارهایی که انجام می دهدبا چشم ببینید*اولین قدم برای رسیدن به این مقصود این است که بفهمی برای چه زنـــدگـــی می کنی ... امروز که از خـــواب بیدار شدی در پی چه بودی

وهستی ؟؟؟ رفـــاه ؟ ازدواج ؟ عشق ؟ سکـس ؟ شهرت ؟ لذت ؟ چه و چه...ودر کل ان چیزی که دل شمامی خواهد چیست *

معمولا دل ما وشما طلب لذتهای دنیا می کند که این چیزی طبیعی است واکثر مردم به دنبال این نیازها هستند*و در گیر وداراین افکار

خبرزیادی از شیطان نیست *

دوستان من اگر می خوایی به شیطان شُک وارد کنی به خودت، نه به کسی دیگر بگو من دیگر گناه نمیکنم ویک ماه برپیمانت

بمان واز گناه پرهیز کن واگر گناه کردی توبه کن و از کاری که کردی پشیمان باش وبعد از گناه کارهای خوب انجام بده

(اینجا منظو ر از گناه ،گناه صغیره و گناهی که حق مردم در ان نباشد است) واگر شده برای یک بار از گناهی که می توانی انجام بدی

بگذری واز ان پرهیز کنی *حال اگر این کارها را تکرار کنی و به ان پایبند باشی شیطان ودسیسه هایش را بهتر میبینی *این راهی است

بسیار سخت وکمتر کسی توانسته است از پس چنین کاری بر آید.هرچه شما در گناه نکردن سرسخترباشید شیطان و روشهایی که بکار می

برد تا شما گناه کنید، سختر وپیچیده تر می شود***

کسانی که ادعای مردی می کنند بسم الله

مطلب بعدی در مور د راههای نفو ز شیطان به روح انسان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ آبان۱۳۸۷ساعت ۹:۲۴ قبل از ظهر  توسط kh.a  |